Biała lista – zmiany od 1 lipca

Od 1 lipca 2020 roku zmieniło się brzmienie ustawy o PIT i CIT w zakresie wyłączania z KUP płatności na konto spoza Białej listy. Tym samym podatnik będzie mógł uniknąć sankcji, gdy dokona płatności split paymentem. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2h ustawy pdof, jeżeli zapłata należności przez podatnika została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Ustawa z 5…

Czytaj dalej

Matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 roku

Z dniem 1 lipca 2020 roku wchodzi w życie tzw. „matryca stawek VAT”. Pojęcie to jest pojęciem bardziej medialnym niż faktycznie dopasowanym do tego co jest zmieniane w przepisach. Nowa matryca stawek VAT to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT. Nie będzie już stosowana na potrzeby ustalenia stawki podatku VAT Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług czyli (PKWiU 2008), a będzie używana…

Czytaj dalej

Zmiany przy WDT od 1 lipca 2020

Bardziej rygorystyczne warunki do zastosowania 0% stawki przy WDT: -nabywca będzie obowiązany do podania numeru identyfikacyjnego dostawcy w celu zastosowania przez niego stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; -przesłanką materialną do zastosowania 0% będzie złożenie prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE. W sytuacji uchybienia temu warunkowi, aby zastosować 0%, podatnik będzie zobowiązany wyjaśnić na piśmie Naczelnikowi Skarbowemu to uchybienie . Ustawa z 28 maja 2020 r….

Czytaj dalej

Już tylko kilka dni na rejestrację do CRBR

Do 13 lipca 2020 roku zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw został przedłużony termin dokonywania zgłoszeń podmiotów istniejących do Centralnego rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pamiętajmy, że zgłoszenia dokonuje się on-line i dokonuje go osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z…

Czytaj dalej

Odroczenie podatku u źródła

W dniu 24 czerwca 2020 na dzienniku ustaw pojawiło się podpisane rozporządzenie Ministra Finansów dla podatników PIT i CIT odraczające termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących podatku u żródła. To już kolejne odroczenie przepisów, które miały wejść w życie w styczniu 2019 roku. Z uwagi na wiele problemów, które te przepisy niosą, oraz szeregu wątpliwości podatników, MF po raz kolejny odracza “problem”. Od pewnego…

Czytaj dalej

Jak prowadzi się działalność w Polsce?

W raporcie Doing Business z 2020 roku średni czas potrzebny na rozliczenia podatkowe w krajach OECD wyniósł w 2018 roku 158,8 godziny, zaś na te czynności w Polsce przeznaczamy 334 godziny (s. 41 raportu). Jak prowadzi się przedsiębiorstwo w Polsce? Jak się okazuje nie mamy najprostszego systemu. Omawiając dane z raportów Doing Business, warto zwrócić uwagę na miejsca, jakie w rankingach Ease of doing business…

Czytaj dalej

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start

Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program „Dobry start”, który jest kolejnym (przede wszystkim obok programu „Rodzina 500+”). Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie „dobry start”) w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały…

Czytaj dalej

Płatności na mikrorachunek podatkowy

Przypominamy, iż począwszy od 01.01.2020 wpłacamy podatki na mikrorachunek podatkowy. Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy). Oznacza to, że podatek np. akcyza pozostaje bez zmian-nadal płacone na konto właściwego US. Podatki inne niż…

Czytaj dalej

Podejście do zawiadomienia ZAW-NR (Biała lista podatników).

Podejście do zawiadomienia ZAW-NR.W trakcie webinarium MF deklarowało, iż nie będzie obowiązku powiadamiania wielokrotnie jeśli np. mamy faktur więcej niż jedna i przelewamy na rachunek inny niż w białej liście. Jeśli przelewów jest więcej wystarczy raz i tyle:)Czy to jednak prawda?Z literalnego brzmienia przepisów to nie wynika!.Przepis mówi: “Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 4i, jeżeli płatność dokonana przez podatnika została dokonana…

Czytaj dalej