OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Realizując zasady podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych, informujemy zgodnie z art.13 ust.3 i 4 RODO, że:

Współadministratorem Państwa danych osobowych będą:

Kancelaria podatkowa KiB Patrycja Kubiesa   z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/222, 31- 236 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 679 28 20 525, REGON: 382126794

Kancelaria podatkowa Monika Brzostowska z siedzibą w Białymstoku, ul. Suraska 1/218, 15-093 Białystok.

W ramach zawartej umowy o współadministrowanie, uzgodniono wspólnie zakresy swojej odpowiedzialności:
 1. Kancelaria KiB realizuje niniejszy obowiązek informacyjny, za treść ogłoszenia odpowiedzialny jest Współadministrator nr 1, a w przypadku administrowania danymi tylko przez jednego z nich, jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego indywidualnie, co oznacza, że Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych tylko przez jednego ze Współadministratorów.
 2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw Właściciela danych, a Pierwszy Współadministrator odpowiada za zrealizowanie żądań Właściciela danych.
 3. Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za realizację żądania Właściciela danych osobowych.

KONTAKT 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Szlak 77/222, 31-236 Kraków lub ul. Suraska 1/218, 15-093 Białystok

 2. w sprawach związanych z ochrona danych na adres koordynatora ds. danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną: rodo@kancelariakib.pl

 
CELE, PODSTAWY I KATEGORIE DANYCH

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO spełniając poniższe warunki:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO gdzie osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w zakresie korespondencji – dane w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail);

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w zakresie umowy w związku z Kodeksem cywilnym, może zawierać takie dane jak: imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz adres i dane kontaktowe, a także imiona rodziców, numer dowodu oraz nr PESEL);

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO zgodnie z obowiązkami prawnymi

(między innymi w zakresie dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z ustawą o podatku towarów i usług – dane kontrahenta) ODBIORCY

Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO jedynie w celu realizacji usług. Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie usług IT oraz prowadzenia dokumentacji administracyjno-finansowej są podmioty współpracujące z administratorem na podstawie stosownych umów zgodnie z art.28 RODO. Na co dzień nie współpracujemy z krajami z poza UE, jeśli wystąpi taka konieczność poinformujemy Państwa o takim zamiarze.

CZAS

Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze lub na podstawie zgody, przez czas realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie w przypadku:

 • korespondencji, przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu;

 • umów z kontrahentami przez okres 10 lat licząc od terminu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy; 

 • dokumentacji rozliczeniowej oraz innych dokumentów z nią związanych przez okres 10 lat;

PRAWO

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie

  nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Kancelaria podatkowa KiB Patrycja Kubiesa otaz Monika Magda Brzostowska oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

W celu realizacji praw lub uzyskania informacji związanej z ochroną danych prosimy o wysłanie wiadomości na adres: rodo@kancelariakib.pl

Szczegółowe informacje będą dostępne w siedzibie firmy.