Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.kancelariakib.pl

I. Informacje ogólne

1.   Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.kancelariakib.pl prowadzonego przez Kancelaria Podatkowa KiB Patrycja Kubiesa z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6792820525, REGON: 382126794, biuro@kancelariakib.pl, telefon: +48 666 687 636

2.     Użyte w niniejszym regulaminie określenia są zdefiniowane jak niżej:

PojęcieDefinicja
Użytkownikosoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
Produktprodukty elektroniczne rozumiane jako treści cyfrowe lub informacje i

porady przekazywane za pośrednictwem Sklepu;
Regulaminniniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.kancelariakib.pl/
Serwisserwis internetowy dostępny pod adresem https://www.kancelariakib.pl, za
pośrednictwem którego Użytkownik składa Zamówienia na zakup
Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;
Umowaumowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem, a
Użytkownikiem z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu;
Właściciel SerwisuKancelaria Podatkowa KiB Patrycja Kubiesa z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6792820525, REGON: 382126794;
Formularz zamówieniainteraktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym
sposobu dostawy i płatności;
Rejestracja w Serwisieczynność polegająca na podaniu przez Usługobiorcę wymaganych danych,
niezbędnych w celu założenia Konta i uzyskania dostępu do zasobów
Platformy udostępnianych wyłącznie Użytkownikom;
Kontooznacza prowadzony w Serwisie dla Użytkownika przez Właściciela pod
unikalną Nazwą Użytkownika zbiór danych, obejmujący dane o
Użytkowniku, dane wprowadzone do Platformy przez Użytkownika oraz
historię jego działań w Serwisie.
Zamówienieoświadczenie woli Użytkownika zmierzające do zawarcia Umowy,
stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj
Produktu

3.     Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

4.     Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto. Po dokonaniu płatności w ciągu do 7 dni zostanie przesłana na adres e-mail podany podczas rejestracji konta faktura VAT wystawiona na dane podane w trakcie rejestracji.

II. Korzystanie z Serwisu

1.     W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Użytkownikowi komunikatów informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.

2.     Użytkownik w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Użytkownik przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Użytkownik w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu Formularza zamówienia.

3.     W toku procesu Zamawiania Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak m. in.: dane do faktury, adres e-mail, sposób płatności i inne.

4.     Użytkownik w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.

5.     Rejestracja Użytkownika w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Użytkownika oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.

6.     Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

7.   Użytkownik jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

III. Składanie zamówień

1.     Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu lub poprzez adres email.

2.     Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia.

3.     Wypełniając formularz Użytkownik ma obowiązek podania prawidłowych danych tj.:

a) danych osobowych;

b) adres e-mail;

c) telefon

d) dane do wystawienia faktury

e) adres

4.     Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

a) danych Produktu,

b) łącznej cenie za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie czy modyfikację Produktu,

c) możliwości odstąpienia od umowy.

6.     Użytkownik wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

7.     Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

8.    Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Użytkownik jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

9.     Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez operatora płatności.

IV. Cena i warunki płatności

1.     Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i stanowią pełną ceną do której nie będą doliczane dodatkowe opłaty. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

2.     Do każdego zakupu dokonanego przez Użytkownika dołączany jest dowód zakupu: faktura przesyłana drogą elektroniczną. Na żądanie Użytkownika dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.

3.     Użytkownik może dokonać płatności za zakupione Produkty w szczególności w następujący sposób:

a.     Przelewy24

b.     BLIK

c.     zwykłym przelewem bankowym

4.   Płatności są obsługiwane przez spółkę z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza

5.     Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości email. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.

6.     Dostawa Produktów cyfrowych jest nieodpłatna.

V. Odstąpienie od Umowy

1.    Użytkownik może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.

2.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

3.   Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym rozdziale nie przysługuje w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

VI. Odpowiedzialność za wady

1.     Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.

2.     Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Użytkownik może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

3.     W przypadku ujawnienia się wady Produktu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.

4.     W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.

5.    Właściciel ustosunkuje się do żądania Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Użytkownika reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.

6.     O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.

7.   W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Użytkownik otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania limitu miejsc), Właściciel Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

VII. Wymagania techniczne

1.    Właściciel świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.

2.     Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie, lecz może być konieczne do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.

3.     Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.

4.     Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:

a.     posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),

b.     przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka

JavaScript,

c.      włączona obsługa cookies w przeglądarce,

d.     dostęp do Internetu,

e.     zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF

f.       możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów

elektronicznych).

5.     Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość email pod adres biuro@kancelariakib.pl lub listownie na adres Właściciela.

6.     Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

VIII. Dane osobowe i pliki cookies

1.     Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności www.kancelariakib.pl

IX. Prawa autorskie

1.     Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.

2.     Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.

3.     Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

4.     Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

5.     Produkty i treści w nich zawarte nie stanowią porady w rozumieniu ustawy z dn. 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

X. Postanowienia końcowe

1.     W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

2.     Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Użytkownikiem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania

mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

3.     Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4.     Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.

5.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020

6.     Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Realizując zasady podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych, informujemy zgodnie z art.13 ust.3 i 4 RODO 1 , że:

Dane

Współadministratorami Państwa danych osobowych będą:

(1) Kancelaria Podatkowa KiB Patrycja Kubiesa z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6792820525, REGON: 382126794.

(2) Kancelaria Podatkowa Monika Brzostowska z siedzibą przy ul. Suraska 1/218, 15-093 Białystok, NIP: 5423222087, REGON: 384740096.

Zwanymi dalej „Współadministratorami” lub „Kancelarią KiB”

Kontakt

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a. listownie: ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków;

b. w sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt z koordynatorem ds. ochrony danych na adres: rodo@kancelariakib.pl

Współadministrowanie

W ramach zawartej umowy o współadministrowanie, uzgodniono wspólnie zakresy swojej odpowiedzialności:

a) Kancelaria KiB realizuje niniejszy obowiązek informacyjny, za treść ogłoszenia odpowiedzialny jest Współadministrator nr 1, a w przypadku administrowania danymi tylko przez jednego z nich, jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego indywidualnie, co oznacza, że Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych tylko przez jednego ze Współadministratorów.

b) każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw Właściciela danych, a Pierwszy Współadministrator odpowiada za zrealizowanie żądań Właściciela danych.

c) Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za realizację żądania Właściciela danych osobowych.

Cele, podstawy i kategorie danych

Kancelaria KiB będzie przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO spełniając poniższe warunki:

a) zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b) RODO, między innymi w związku z Kodeksem cywilnym – dane kontrahenta niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej (w tym imię nazwisko, nr PESEL), oraz dane uczestnika szkolenia zawarte w formularzu zapisów (w postaci imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego oraz danych firmy, a także kontaktu z kontrahentem; (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO zgodnie z obowiązkami prawnymi, między innymi w związku z prowadzeniem dokumentacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dane identyfikacyjne kontrahenta)

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, firma) w celu dochodzenia możliwych roszczeń wobec Kontrahenta (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora) oraz;

d) w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód między innymi w celu wysyłania ofert handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.)

Odbiorcy i profilowanie

Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Kancelarię KiB innym podmiotom w rozumieniu RODO

jedynie w celu realizacji usług. Odbiorcami tych danych mogą być:

a) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów,

b) współpracownicy realizujący proces szkolenia, w szczególności trenerzy współpracujący z

Organizatorem w zakresie przeprowadzenia szkoleń,

c) banki w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń,

d) inne zewnętrzne podmioty wspierające Współadministratorów w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Kancelarią KiB w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Kancelarią KiB i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Kancelaria KiB nie współpracuje z krajami z poza EOG.

Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Czas

Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze lub na podstawie zgody, przez czas realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie w przypadku:

a) korespondencji, przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu;

b) umów z kontrahentami przez okres 10 lat licząc od terminu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;

c) dokumentacji szkoleniowej przez okres 10 lat licząc od terminu zakończenia szkolenia;

d) dokumentacji rozliczeniowej oraz innych dokumentów z nią związanych przez okres 10 lat lub przed okres przedawnienia roszczeń.

Prawo

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) Kancelaria Podatkowa KiB Patrycja Kubiesa oraz Kancelaria Podatkowa Monika Brzostowska oświadczają i zapewniają, że stosują środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadającym wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie firmy